O KANCELÁŘI

Profesionalita a individuální přístup

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Koska byla založena v roce 2014 a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to jak jednotlivcům a obchodním korporacím, tak i veřejnoprávním subjektům. V naší kanceláři klademe důraz na profesionální přístup, komplexnost a flexibilitu, kdy se snažíme o individuální přístup a splnění specifických požadavků jednotlivých klientů.

Spolupracujeme také s řadou odborníků z oborů souvisejících s advokacií (notáři, exekutoři, soudní znalci, daňoví poradci), což nám umožňuje poskytovat úplné a koordinované právní poradenství a zároveň minimalizovat náklady klientů. Usilujeme především o vytvoření dobrých a trvalých vztahů s klienty, které jsou založeny na maximální loajalitě a důvěře.

SLUŽBY ADVOKÁTA

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Koska se v praxi zaměřuje především na následující oblasti:

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech
 • zastupování poškozených osob
 • uplatňování náhrady škody vůči státu za neoprávněné trestní stíhání

Občanské právo

 • zpracování smluv
 • vymáhání pohledávek
 • zajištění pohledávek
 • náhrady škod
 • zastupování v občanskoprávních sporech

Právo nemovitostí

 • převody nemovitostí
 • rozdělení budov na jednotky
 • věcná břemena a služebnosti
 • vady nemovitostí při koupi
 • nájmy, pachty a další

Rodinné právo

 • výchova a výživa dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů

Korporátní právo

 • zakládání společností, zápisy a změny do obchodního rejstříku
 • kompletní smluvní dokumentace pro podnikatele
 • zastupování v obchodněprávních sporech

Pracovní právo

 • pracovněprávní smluvní agenda
 • interní dokumenty zaměstnavatele
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • semináře a školení pro zaměstnance a zaměstnavatele

Správní právo

 • dopravní nehody
 • přestupkové řízení
 • právní agenda obcí
 • komunikace s úřady
 • zastupování ve správních řízeních

JUDr. Pavel Kosek

JUDr. Pavel Kosek je absolventem Policejní akademie ČR a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V letech 1998 až 2003 působil jako vyšetřovatel a analytik specializovaných útvarů Policie ČR, zejména Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality a Úřadu finanční kriminality a ochrany státu. V průběhu let 2003 až 2007 poskytoval bezpečnostně právní poradenství tuzemským i zahraničním soukromým subjektům a začátkem roku 2008 se stal advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Mgr. Marka Ulmana, kde působil až do roku 2014.

NÁŠ TÝM

Převažující zaměření:
obchodní, pracovní, občanské, rodinné a dědické právo

Jazyky:
anglický, španělský

Mgr. Adéla Zelenková
spolupracující advokát

Při studiu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pracovala na pozici asistentky notářky, kde mimo jiné připravovala notářské zápisy a usnesení o dědictví. Během studia v roce 2014 absolvovala jeden semestr na Universidad Rey Juan Carlos v Madridu se zaměřením na občanské a mezinárodní právo. Po dokončení studia na Masarykově univerzitě v říjnu 2016 nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře zabývající se vymáháním pohledávek, a následně v prosinci 2017 přešla do advokátní kanceláře JUDr. Mgr. Pavla Koska. Věnuje se rodinnému a dědickému právu, dále veškerým právním činnostem souvisejícím s developerskou činností našich klientů, řeší převody a nájmy nemovitostí, v rámci korporátní agendy zajišťuje obchodní smlouvy, správu pohledávek, ale i pracovněprávní záležitosti.

Převažující zaměření:
trestní, přestupkové, správní, rodinné a občanské právo

Jazyky:
anglický, francouzský

Mgr. Adéla Jílková
spolupracující advokát

Svá studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dokončila v roce 2016. Již během svých studií absolvovala praxi na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, kde se věnovala problematice vymáhání pohledávek, projednávání přestupků a obecně rovněž komunálnímu právu. A ačkoliv během studií profesně směřovala spíše do územní či státní správy, nakonec jí svou rozmanitostí učarovala advokacie. Svou advokátní praxi započala v Advokátní kanceláři JUDr. Denise Mitroviće, která byla zaměřena na generální praxi ve všech právních odvětvích. V současné době se zaměřuje zejména na otázky práva rodinného, občanského a dále trestního a přestupkového. Přičemž v poslední jmenované oblasti má značné zkušenosti z doby, kdy působila jako předsedkyně přestupkové komise města Týniště nad Orlicí.

Převažující zaměření:
občanské, rodinné a trestní právo

Jazyky:
anglický

Mgr. Veronika Večeřa
spolupracující advokát

V roce 2019 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia působila ve Studentské právní poradně, kde pomáhala především lidem, kteří si v tíživé životní situaci nemohli dovolit služby advokáta. Cenné zkušenosti z oblasti justice získala při odborné stáži na civilním úseku Okresního soudu v Pardubicích. Svou pracovní kariéru v advokacii odstartovala v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o., ve které zpočátku pracovala na pozici praktikantky a po absolvování vysoké školy nastoupila jako advokátní koncipientka.

Převažující zaměření:
občanské, rodinné, správní a trestní právo

Jazyky:
anglický

Mgr. Petr Hanousek
Právník

V roce 2020 úspěšně dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již v průběhu studia aktivně navázal kontakt s právní praxí. Absolvoval stáž na civilním úseku Okresního soudu v Chrudimi a získal cenné zkušenosti v advokátní kanceláři HAVLÍČEK & PARTNERS, s.r.o. v Hradci Králové, kde se zabýval problematikou insolvencí. Jako advokátní koncipient působil v advokátních kancelářích PPS advokáti s.r.o. a PADĚRA & PARTNEŘI s.r.o., kdy se věnoval zejména závazkovému právu a vymáhání pohledávek. Od únoru 2022 rozšířil řady naší advokátní kanceláře

Převažující zaměření:
správní právo, trestní právo, občanské právo

Jazyky:
anglický

Mgr. Dominika Kasalová
Právník

V roce 2021 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvovala stáže na trestním a opatrovnickém úseku u Okresního soudu v Chrudimi.

Po ukončení vysokoškolského studia nastoupila jako komisařka na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, kde se věnovala hospodářské a majetkové trestné činnosti.

Od roku 2023 dále prohlubuje své vzdělání jako doktorandka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Po ukončení svého působení u Policie ČR započala svou praxi v advokacii a rozšířila tak řady naší advokátní kanceláře.

Jazyky:
anglický a ruský

David Janecký
právní praktikant

Svá studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci by měl dokončit v roce 2024/2025.

Téma své diplomové práce zaměřil na princip proporcionality v rámci činnosti Policie ČR v porovnání s policejními orgány v USA.

V budoucnu by se chtěl věnovat zejména správnímu a trestnímu právu.

Marcela Mužátková
vedoucí kanceláře

Na pozici vedoucí advokátní kanceláře pracuje od ledna 2018.  Odpovídá za komunikaci s klienty, soudy, správními úřady a dalšími subjekty. Zajišťuje správu účetnictví a pohledávek. Dále se věnuje administrativní činnosti, která je spojená s chodem kanceláře a je vždy ku pomoci našim právníkům a advokátům. Zkušenosti spojené s touto pozicí získala již v Advokátní kanceláři JUDr. Radomila Macka v Lanškrouně.

ODMĚNA

Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou, tzv. smluvní odměnou, mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti dané právní služby a vhodnosti pro klienta. Není-li mezi klientem a advokátem odměna sjednána, řídí se výše a výpočet mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, tzv. advokátním tarifem.

Vedle odměny náleží advokátovi také náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, poštovné, hovorné, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Smluvní odměna může být dohodnuta jako:

Odměna časová

Nejčastěji hodinová, kdy klient hradí advokátovi ujednanou odměnu dle počtu hodin právní pomoci strávených danou věcí.

Odměna úkonová

Odměna určená dle počtu úkonů právní služby provedených v dané věci, jednotlivé úkony jsou pak vymezeny v § 11 advokátního tarifu.

Odměna paušální

Za paušální odměnu (měsíčně, čtvrtletně, ročně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost.

Odměna podílová

Odvozuje se až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem mezi klientem a advokátem.

,,Ceny se sjednávají individuálně, nebojte se zeptat!”

KONTAKT

JUDr. Pavel Kosek,
advokátní kancelář

Pernštýnská 40
530 02 Pardubice
tel.: +420 727 82 62 72
email: info@ak-kosek.cz

Reg. č. ČAK: 15644
IČ: 72960949
DIČ: CZ7501033309


Zanechte nám krátkou zprávu
či si domluvte osobní schůzku:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět (vyžadováno)

Vaše zpráva (vyžadováno)

 

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.